Modele spawane

Spawane krawędzie Przygotowuje się ne spawania poprzez ukosowanie. Najczęściej stosowane sposoby ukosowania pokazano w Tab. 3 Rys. 11 modèle spoin pachwinowych: a) grubości obliczeniowe, b) naprężenia w spoinach złącza nakładkowego, c) naprężenia w spoinach pasowych, d) spoiny pasowe na diffĂŠrents wysokościach profilu, e) złącze rozciągane i f) naprężenia w spoinach złącza rozciąganego Spoinę pachwinową uważa się za nośną, Jeżeli jej dłule ć $l $ na odcinku prostoliniowym spełnia warunek Nośność obliczeniową spoin czołowych z niepełnym przetopem wyznacza się stovąc metodę dla spoin z głębokim przetopem, ALE ich grubość przyjmuje się nie większą OD głębokości przetopu, Jaka może być uzyskiwana regularnie. . Wytężenie spoiny pachwinowej w złożonym stanie naprężenia Szacuje się ze WZORU HMH (Hubera-Misesa-hencky): Rys. 7 specjalne metody spawania: a) punktowe, b) doczołowe, c) spawanie bolców (NP łaczników Nelson w belkach zespolonych) Dłusci spoin różnicujemy Tak, par le środek ciężkości ich kładu pokrywał się z osią pręta, CZYLI Rys. 18 przykład 4,3. Spoina czołowa: a) z pełnym przetopem, b) z niepełnym przetopem Nośność obliczeniowa spoiny $F _ {SP, RD} = L_S a f_ {v, SP, d} = 160 cdot 2 cdot 6 cdot 208 cdot 10 ^ {-3} = 399, 0 , kN $ podczas modelowania konstrukcji spawanej określa się kolejno: – sposób przygotowania powierzchni elementów do spawania (NP. fazowanie krawĩzi) – właściwości i kształt spoiny – dodatkową obróbkę elementu po spawaniu moment zginający (Na nośność) $ rho = left (dfrac{V_{Ed}}{V_{pl, RD}}-1 droite) ^ 2 = 1, 0 $, $M = (m_ {ED}) = m_ {V, y, RD} = left (w_ {PL, y}-dfrac{rho cdot A_V ^ 2} {4 cdot t_w} droite) dfrac{f_y}{gamma_{M0}} = left (1307 cdot 10 ^ {-6} – dfrac{1, 0 cdot 42, 7 ^ 2} {4 cdot 8, 6 cdot 10 ^ {-1}} right) dfrac{355 cdot 10 ^ 3} {1,0} = 275, 6 , kNm $ Metodą tumulszczoną uzyskano Wynik $ dfrac{399,0} {497, 7} = 80 % $ nośności spoiny. Metoda tumulte prowadzi do nieefektywnych rozwiązań i powinna być stosowana wyłącznie przy projektowaniu wstępnym. granica plastyczności $f _y = 235 , MPa $ (DLA $ tle 40 , mm $), (PN-EN 1993-1-1 + a1, 2006, Tab.

3,1), Warunki nośności $ sigma_{SP} = 421 MPa Le dfrac{f_u}{beta_w gamma_{M2}} = dfrac{490}{0, 9 cdot 1,25} = 436 , MPa $ $ sigma_perp = 211 MPa dfrac{36}{0, 8 cdot 1,25} = 36 , kN/cm ^ 2 $. nośność spoin podłużnych $ F_parallel = tau_{w, RD} cdot A_parallel = 207, 8 cdot 12 = 249, 4 , kN $ wymagana nośność spoiny poprzecznej $F _ PERP = F-F_parallel = 320-249, 4 = 70, 6 , kN $ Rys. 9 Rodzaje spoin w konstrukcjach Budowlanych; a) pachwinowe, b) narożne, c) czołowa, d) exemple zastosowania spoin czołowych. . Rys. 10. Oznaczenia naprężeń w spoinach pachiwnowych: a) składowe naprężeń, b) składowe Sił $A = 1,5 cdot 10 = 15 , cm ^ 2 $, $ sigma = dfrac{320}{15} = 213 , MPa Le 235/1,0 = 235 , MPa $. Stal S275: wytrzymałość na eroziąganie $f _U = 430 , MPa $, (PN-EN 1993-1-1 + a1, 2006, Tab. 3,1). Współczynnik częściowy $ gamma_{M2} = 1, 25 $ (PN-EN 1993-1-8 + 3 + AC, 2006, Tab.

2,1) Współczynnik korelacji spoin pachwinowych $ beta_w = 0,85 $ (PN-EN 1993-1-8 + + AC, 2006, Tab.